PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

1.     Paziņojuma mērķis

Šis privātuma paziņojums („Paziņojums”) apraksta veidu, kādā EUTELSAT S.A. kā datu pārzinis („Pārzinis”) apkopo, izmanto, apstrādā un nosūta jūsu personas datus, atbilstoši tālāk aprakstītajam. „Personas dati” apzīmē jebkādu personīgu tieši vai netieši identificējamu informāciju par jums, ko Pārzinis ir apkopojis vai saņēmis citā veidā. Pārzinis jebkurus personas datus apstrādā godīgi, juridiski pamatoti un atbilstoši spēkā esošajiem likumiem.

2.     Personas dati, ko iegūst Pārzinis

Pārzinis var iegūt jūsu Personas datus, to skaitā, bet neaprobežojoties ar: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, fiksētais un/vai mobilais tālrunis, e-pasts, kā arī jebkuri citi dati, kas ir būtiski tālāk tekstā 3. punktā definētajiem datu apstrādes mērķiem. Pārzinis jums neprasīs sniegt sensitīvos datus. „Sensitīvie dati” tiek saprasti kā tie personas dati, kas tieši vai netieši atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko vai cita veida pārliecību, politiskos uzskatus, piederību kādai no partijām, arodbiedrībām, reliģiskām, filozofiskām, politiskām vai ar arodbiedrību saistītām biedrībām vai organizācijām, kā arī personas datus, kas attiecas uz veselību vai dzimumdzīvi.

Pārzinis personas datus apkopos tiešā veidā, iegūstot tos, kad apmeklēsiet Tooway mājas lapu un izvēlēsieties atgriezeniskās saziņas opciju, lai saņemtu informāciju par Tooway pakalpojumiem. Pārzinis var arī iegūt jūsu datus no trešajām personām, ja pirms tam esat minētajai trešajai personai devuši piekrišanu dalīties ar vai nodot tālāk jūsu personas datus. Ievadot savus datus Pārziņa datubāzē, jūs tiksiet informēti par šāda veida datu izpaušanu, un jums pēc saviem ieskatiem būs tiesības nepiekrist šiem nosacījumiem. Personas datu sniegšana ir jūsu brīvprātīgs lēmums, taču, ja atteiksieties sniegt šādus datus vai ļaut Pārzinim tos apstrādāt, tad Pārzinis nevarēs ar jums sazināties un sniegt informāciju par Tooway pakalpojumiem.

3.     Personas datu izmantošana

Pārzinis apstrādās jūsu personas datus ar mērķi, lai a) atbildētu uz jūsu iesniegto informācijas pieprasījumu par Tooway pakalpojumiem, vai b) noslēgtu līgumu par Tooway pakalpojumu sniegšanu, ja esat to pieprasījis, vai c) pildītu spēkā esošo normatīvo aktu saistības un celtu vai aizstāvētu likumīgu prasību, kurā ir iesaistīts Pārzinis. Ja nepieprasījāt informāciju par Tooway pakalpojumiem, Pārzinis apstrādās jūsu personas datus tikai a) apakšpunktā minētajiem mērķiem un tikai pēc jūsu izteiktas piekrišanas. Pārzinis ievadīs jūsu personas datus datubāzē uz laikaposmu, kas nepieciešams personas datu apkopošanas mērķu sasniegšanai vai atbilstoši likumu prasībām, taču bez jūsu piekrišanas neizmantos minēto datubāzi mārketinga mērķiem.

4.     Personas datu izpaušana un nosūtīšana citām valstīm

Tās organizācijas ietvaros, kurā strādā Pārzinis, piekļuve jūsu personas datiem tiks nodrošināta Pārziņa pilnvarotiem izplatītājiem (tikai gadījumā, ja jūs vēlaties slēgt līgumu par Tooway pakalpojumu saņemšanu), attiecīgi norīkotajam (-iem) datu operatoram (-iem) un tām personām, kurām nepieciešama šāda piekļuve iepriekš minētajos nolūkos vai kuri šos personas datus apstrādās kā personas, kuras atbildīgas par apstrādi. Šīs personas vai juridiskas/fiziskas personas var atrasties Francijā, Itālijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Polijā, Turcijā, Norvēģijā, Dānijā, Zviedrijā, Spānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Grieķijā, Rumānijā, Ungārijā, Čehijā, Austrijā, Bulgārijā un Horvātijā, tādēļ jūsu personas dati var tikt nodoti tālāk citai ES dalībvalstij vai trešajai valstij, taču tikai atbilstoši augstākminētajiem nolūkiem. Tomēr datu nodošana trešo valstu juridiskām vai fiziskām personām var notikt vienīgi saskaņā ar ES Komisijas lēmumiem par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešās valstīs reģistrētiem pārziņiem (tā dēvētā datu nosūtīšana no pārziņa pārzinim) vai, atbilstoši situācijai, par līguma standartklauzulām attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešās valstīs reģistrētiem datu operatoriem (tā dēvētā datu nosūtīšana no pārziņa operatoram). Personas dati nekādā gadījumā netiks izplatīti.

Mēs vēlamies īpaši uzsvērt, ka jūsu Personas dati tiks atklāti izplatītājiem, ko pilnvarojis Pārzinis, tikai tādā gadījumā, ja jūs vēlaties slēgt līgumu par Tooway pakalpojumu saņemšanu.

Minētais izplatītājs, attiecībā uz šādiem Personas datiem rīkosies kā pārzinis, lai nodrošinātu līguma noslēgšanu, un attiecīgā datu apstrāde būs pakļauta personas datu konfidencialitātes likumiem, kas ir saistoši izplatītājam, kā arī tā privātuma kodeksam, ar ko izplatītājs jūs iepazīstinās.

5.     Datu drošības un datu apstrādes nosacījumi

Pārzinis cenšas īstenot visus fiziskās, tehniskās un organizatoriskās drošības pasākumus, kas nepieciešami Personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu zaudējumu, izmaiņām, neatļautu izpaušanu, izmantošanu vai piekļuvi, saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem. Personas dati tiek apstrādāti elektroniski un arī manuāli, atbilstoši metodēm un procedūrām, kas ļauj īstenot augstākminētos apstrādes mērķus.

6.     Apkopoto personas datu uzglabāšana un precizitāte

Pārzinis uzglabā Personas datus ne ilgāk, kā ir nepieciešams šajā Paziņojumā aprakstītajiem mērķiem vai atbilstoši likumu prasībām. Ja jūsu Personas datos nepieciešams ieviest izmaiņas, lūdzu, nekavējoties informējiet par to. Ja informēsiet mūs par izmaiņām vai, ja mēs jebkādā citā veidā pamanīsim Personas datos faktu nesakritību, mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk veikt nepieciešamās izmaiņas.

7.     Pārzinis un operators

Šī paziņojuma ietvaros Pārzinis ir EUTELSAT S.A., Département Marketing Tooway, 70, Rue Balard, 75015 Parīze, Francija.

Jūsu datus saturošo datubāzi pārvalda un vada operators, ko norīkojis Pārzinis atbilstoši šajā paziņojumā definētajiem mērķiem.

8.     Piekļuve personas datiem un citas privātuma tiesības

Jums vienmēr ir tālākminētās tiesības:

1)         Saņemt apstiprinājumu par to, vai jūsu Personas dati ir vai nav reģistrēti, kā arī šādu datu nodošana saprotamā formā.

2)         Īstenot: a) jūsu Personas datu atjaunināšanu, koriģēšanu vai to saskaņošanu pēc jūsu vēlēšanās; b) to jūsu Personas datu dzēšanu, kas iegūti nelikumīgā ceļā, to skaitā datu, kuru saglabāšana nav nepieciešama tiem mērķiem, kuriem tie tika apkopoti vai attiecīgi apstrādāti; c) apstiprinājumu, ka par a) un b) apakšpunktos aprakstīto, ieskaitot to saturu, ir informētas arī juridiskās vai fiziskās personas, kurām tika nosūtīti vai piegādāti dati, ja vien šīs prasības izpilde nav neiespējama vai prasa tiesību aizsardzībai neproporcionālas pūles.

3)         Pilnībā vai daļēji iebilst: a) jūsu Personas datu apstrādei tiesiski pamatojamu iemeslu dēļ; b) jūsu Personas datu apstrādei, ja tā tiek veikta reklāmas materiālu nosūtīšanas vai tiešās pārdošanas, vai līdzīgām ar tirgu saistītām vai komerciālu aptauju nosūtīšanas darbībām.

Ja jums rodas kādi jautājumi par šo Paziņojumu vai vēlaties īstenot savas privātuma tiesības, lūdzu, sazinieties ar Pārzini, izmantojot šo kontaktinformāciju: EUTELSAT S.A., Département Marketing Tooway, 70, Rue Balard, 75015 Parīze, Francija.